دیدار دانشگاهیان با رهبری

فایل عکس: 
نوع تبلیغ: 
عکس
جایگاه بنر: 
جایگاه C